Mr. Test Director-2

อายุ 45 ปี

ประธานกรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 มีนาคม 2555)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

  • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ
    London School of Economics & Political Science, UK
  • หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) –

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1(%)
MONO : 66.30%, MONO-W1 : 61.97%

ประสบการณ์ทำงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.
2551 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.

 

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

2660 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พินเวสท์ คอร์ปอเรชั่น
2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.
2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อยของ บมจ.
2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.
2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.
2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อยของ บมจ.
2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.

 

1สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ